ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบวาระที่ 2.1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management) (เอกสารหลัก1)
ระเบียบวาระที่ 2.1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management) (ผนวก1)
ระเบียบวาระที่ 2.1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management) (ร่างมติ1)
ระเบียบวาระที่ 2.2 การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development) (เอกสารหลัก2)
ระเบียบวาระที่ 2.2 การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development) (ผนวก2)
ระเบียบวาระที่ 2.2 การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development) (ร่างมติ2)
ระเบียบวาระที่ 2.3 ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก(E-Sports: Social Responsibility for Child Health) (เอกสารหลัก3)
ระเบียบวาระที่ 2.3 ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก(E-Sports: Social Responsibility for Child Health) (ผนวก3)
ระเบียบวาระที่ 2.3 ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก(E-Sports: Social Responsibility for Child Health) (ร่างมติ3)
ระเบียบวาระที่ 2.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม(Consumer Protection in Dental Services) (เอกสารหลัก 4)
ระเบียบวาระที่ 2.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม(Consumer Protection in Dental Services) (ผนวก 1)
ระเบียบวาระที่ 2.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม(Consumer Protection in Dental Services) (ร่างมติ 4)
ระเบียบวาระที่ 2.5 รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดำเนินงานตามมติฯ (หลัก 5)