ระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

Download เอกสารทั้งหมด PDF และ DOC  กดได้ที่นี่
Download file รายการเอกสารสำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11  กดได้ที่นี่
Download file เอกสาร ทำความรู้จัก กลไกบูรณาการระบบสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  กดได้ที่นี่

ร่างเอกสารการประขุม รหัสเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 2.1
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management)
 สมัชชาสุขภาพ 11 / หลัก 1
 สมัชชาสุขภาพ 11 / หลัก 1/ ผนวก 1
 สมัชชาสุขภาพ 11 / ร่างมติ 1
 
ระเบียบวาระที่ 2.2
การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development)
 สมัชชาสุขภาพ 11 / หลัก 2
 สมัชชาสุขภาพ 11 / หลัก 2/ ผนวก 1
 สมัชชาสุขภาพ 11 / ร่างมติ 2
 
ระเบียบวาระที่ 2.3
ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก(E-Sports: Social Responsibility for Child Health)
 สมัชชาสุขภาพ 11 / หลัก 3
 สมัชชาสุขภาพ 11 / หลัก 3/ ผนวก 1
 สมัชชาสุขภาพ 11 / ร่างมติ 3
 
ระเบียบวาระที่ 2.4
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม(Consumer Protection in Dental Services)
 สมัชชาสุขภาพ 11 / หลัก 4
 สมัชชาสุขภาพ 11 / หลัก 4/ ผนวก 1
 สมัชชาสุขภาพ 11 / ร่างมติ 4
ระเบียบวาระที่ 2.5
รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดำเนินงานตามมติฯ
 สมัชชาสุขภาพ 11 / หลัก 5