12 ธันวาคม 2561
08:30 - 09:15 น.
จุดลงทะเบียน บริเวณ ชั้น 1
09:15 - 09:30 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
09:30 - 11:00 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
09:30 - 09:45 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
09:45 - 09:55 น.
เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

โดย นายแพทย์กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
09:55 - 10:10 น.
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ”

โดย นายกิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
10:10 - 11:00 น.
การเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล (UHC Day)

พิธีเฉลิมฉลอง UHC Day - วีดิทัศน์ “การลงทุนด้านสุขภาพ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” การเสวนาหัวข้อ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งอกงามจากไทย ก้าวไกลสู่โลก”

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
11:00 - 11:20 น.
11:20 - 11:30 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
11:30 - 12:00 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
12:00 - 13:30 น.
12:30 - 14:00 น.
12:30 - 14:00 น.
กขป. “Soft Power” Concept to Action

โดย ทีมสำนักพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สช.

ห้อง BB201
12:30 - 14:00 น.
ธนาคารเวลา : นโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมสูงวัย

โดย สำนักประสานนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย

ห้อง BB202
12:30 - 14:00 น.
Engagement of civil society in implementing SDGs

โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) (ภาษาอังกฤษ พร้อมระบบล่ามแปล)

ห้อง BB203
12:30 - 14:00 น.
การเข้าถึงความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากรสู่สุขภาวะชุมชน

โดย คณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วย การเข้าถึงความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากรสุขภาวะชุมชน

ห้อง BB204
12:30 - 14:00 น.
ห้อง BB205
12:30 - 14:00 น.
สิทธิทางด้านสุขภาพของเด็กติดผู้ต้องขังสตรี

โดย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ

ห้อง BB207
12:30 - 14:00 น.
ห้อง BB212
12:30 - 14:00 น.
เวทีกลาง

- เสียงจากภาคี - ธรรมนูญผีมอญ

ลานสมัชชาสุขภาพ ชั้น 2
14:00 - 17:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1

๑) ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social Responsibility for Child Health) ๒) การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development)

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
14:00 - 17:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2

๑) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม (Consumer Protection in Dental Services) ๒) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management)

ห้องประชุม 2 (วายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5)
14:00 - 17:00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

การขับเคลื่อนกลุ่มมติว่าด้วย “การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs)” โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

ห้องประชุม 3 (BB401 ชั้น4)
14:00 - 17:00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

การประเมินผลกระทบการดำเนินงานควบคุมไข้เลือดออก โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ห้องประชุม 4 (BB402 ชั้น4)
16:30 - 18:00 น.
การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย

ห้อง BB211
16:30 - 18:00 น.
เวทีกลาง

 ความหลากหลายที่งดงามของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

ลานสมัชชาสุขภาพ ชั้น 2
13 ธันวาคม 2561
08:30 - 09:30 น.
จุดลงทะเบียน บริเวณชั้น 1
08:30 - 09:30 น.
จุดบริการเอกสารบริเวณชั้น 4
09:30 - 10:00 น.
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ”

โดย ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
09:30 - 10:00 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
10:00 - 10:10 น.
10:10 - 12:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1

๑) ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก ๒) การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
10:10 - 12:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2

๑) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม(Consumer Protection in Dental Services) ๒) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management)

ห้องประชุม 2 (วายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5)
10:10 - 12:00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

มติว่าด้วย การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

ห้องประชุม 3 (BB401 ชั้น4)
10:10 - 12:00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

มติว่าด้วย “การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน” โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ

ห้องประชุม 4 (BB402 ชั้น4)
12:00 - 13:30 น.
12:30 - 14:00 น.
12:30 - 14:00 น.
เสริมพลัง 4PW ระดับพื้นที่

โดย สำนักพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สช.

ห้อง BB201
12:30 - 14:00 น.
พื้นที่สาธารณะ : ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

โดย คณะประสานงานสมัชชาสุขภาพภาคกลาง “กลุ่มสัญจรกินข้าวบ้านเพื่อน”

ห้อง BB202
12:30 - 14:00 น.
ห้อง BB203
12:30 - 14:00 น.
ตำบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน

โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ห้อง BB204
12:30 - 14:00 น.
สาธารณะศึกษา : พื้นที่การเรียนรู้ของภาคประชาชน

โดย โครงการปฏิบัติการร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ

ห้อง BB205
12:30 - 14:00 น.
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ

โดย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ และเครือข่ายสายใยวิชาการภาคใต้

ห้อง BB207
12:30 - 14:00 น.
ห้อง BB211
12:30 - 14:00 น.
เพศภาวะ ปัจจัยทางสังคมที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพจิตดีถ้วนหน้า

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สช.

ห้อง BB212
12:30 - 14:00 น.
ห้อง Auditorium
12:30 - 14:00 น.
  เวทีกลาง

- บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ - โมเดลระบบอภิบาลการสื่อสารข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์

ลานสมัชชาสุขภาพ ชั้น 2
14:00 - 17:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1

๑) ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social Responsibility for Child Health) ๒) การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development)

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
14:00 - 17:00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2

๑) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม(Consumer Protection in Dental Services) ๒) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management)

ห้องประชุม 2 (วายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5)
14:00 - 17:00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

การขับเคลื่อนสิทธิการตายตามธรรมชาติในศาสนาพุทธ โดย คณะกรรมการที่ปรึกษาการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

ห้องประชุม 3 (BB401 ชั้น4)
14:00 - 17:00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

มติว่าด้วย น้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ

ห้องประชุม 4 (BB402 ชั้น4)
16:30 - 18:00 น.
16:30 - 18:00 น.
แลกเปลี่ยนบทเรียนจากการรับฟังความเห็น MA ปี 2561

โดย ทีมสำนักพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สช.

ห้อง BB201
16:30 - 18:00 น.
วาระประชาชน ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่ออนาคต (ต่อ)

โดย โครงการปฏิบัติการร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ

ห้อง BB205
16:30 - 18:00 น.
เวทีกลาง

เสวนา สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา: 9 ปีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย (พ.ศ. 2551 – 2559) ศึกษาโดย องค์การอนามัยโลก

ลานสมัชชาสุขภาพ ชั้น 2
14 ธันวาคม 2561
09:00 - 10:00 น.
จุดลงทะเบียน บริเวณชั้น 1
09:00 - 10:00 น.
จุดบริการเอกสารบริเวณชั้น 2
10:00 - 12:00 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
11:30 - 12:30 น.
ลานสมัชชาสุขภาพ ชั้น 2
12:00 - 13:00 น.
13:00 - 13:30 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
13:30 - 13:50 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
13:50 - 14:30 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
13:50 - 14:05 น.
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “รู้เท่าทันสุขภาพ: มุมมองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

โดย นางสุวรีย์ ใจหาญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
14:05 - 14:15 น.
ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

โดย นายแพทย์กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2562

ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)
14:15 - 14:30 น.
ห้องประชุม 1 (วายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4)