ผลการพิจารณาผู้สังเกตการณ์จากประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการพิจารณาผู้สังเกตการณ์จากประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้ สังเกตการณ์การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑